Bij het gehele proces van idee, realisatie tot nazorg kunnen wij u het volgende aanbieden:

Programma van eisen en vooronderzoek

Waar begin je als je bouwplannen hebt? In een vrijblijvend gesprek inventariseren wij uw plannen en wensen en vertalen dat met of voor u naar een programma van eisen en wensen. Op basis van uw eisen en wensen kunnen we beoordelen wat wel en niet past binnen bijvoorbeeld een bestemmingsplan. Als hier ook duidelijkheid over is kan een en ander vertaald worden naar een schetsontwerp.

- opstellen programma van eisen en wensen;
- analyse bestemmingsplan en lokale voorschriften;
- ruimtelijke en functionele opzet;
- bepalen verschijningsvorm en esthetische uitwerking;
- visualisaties;
- (voor)overleg met de divers instanties.

Ontwerpen, van initiatief schetsen tot en met een definitief plan

Het te realiseren of verbouwen object moet goed in elkaar zitten, afgestemd zijn op het doel waarvoor het gebruikt wordt, passen in de omgeving en uiteindelijk ok nog passen in binnen uw budget. We gaan het schetsontwerp uitwerken via een voorlopig en definitief ontwerp naar zogenaamde bestektekeningen. In dit traject is er regelmatig contact want het wordt uw object en het moet dus aansluiten bij uw eisen en wensen.

- vaststelling definitieve verschijningsvorm;
- definitieve hoofdmaatvoering;
- vaststellen constructieve uitgangspunten;
- materialisatie en kleurgebruik;
- bestek tekeningen;
- toetsing op bouwbesluit;
- principedetaillering;
- situatie tekening.

Aanvraag omgevingsvergunning

Niet voor alle plannen is een omgevingsvergunning vereist. Is dit wel het geval kunnen wij alle benodigde documenten en formulieren verzorgen en / of verzamelen en de aanvraag omgevingsvergunning voor u indienen.

- indiening omgevingsvergunning aanvraag.

Technische omschrijving

In sommige gevallen is het wenselijk of verstandig om dat wat op tekening is aangegeven ook in tekst vast te leggen. Dit kan in een bestek of technische omschrijving. In dit document kunnen ook de spelregels tussen u als opdrachtgever en een later te contracteren uitvoerende partij worden vastgelegd.

- vastleggen in een technische omschrijving van alle toe te passen bouwmaterialen.

Prijsvorming

Vaak is het noodzakelijk om voor de uiteindelijke realisatie van het object één of meer uitvoerende partijen te contracteren. Wij kunnen u helpen met het selecteren van de juiste partijen, het beoordelen van de prijzen en het verstrekken van een opdracht aan deze partijen.

- selecteren uitvoerende partij(en) ten behoeve van prijsvorming;
- beantwoorden van vragen uitvoerende partij(en) en opstellen nota(s) van wijziging;
- beoordelen prijsaanbiedingen uitvoerende partij(en);
- opdrachtverstrekking aan uitvoerende partij(en).

Uitwerking van de plannen voor de uitvoering

Voor een goed verloop van de bouw kan het wenselijk zijn specifieke onderdelen van het object verder uit te werken. Dit geldt ook voor de definitieve constructieve en installatie technische onderdelen die ingepast moeten worden in het plan.

- gedetailleerd matenplan;
- verwerking constructiegegevens;
- uitwerking detaillering op basis van de principedetaillering;
- aanleveren onderlegger tekeningen t.b.v. installateurs;
- integratie installatie onderdelen.

Bouwbegeleiding

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het object wordt gerealiseerd. Tijdens de realisatie kunnen wij u werk uit handen nemen. Wij verzorgen het toezicht op de uitvoerende partijen. Het eventueel noodzakelijke overleg met overheden wordt door ons verzorgd. In veel gevallen worden er met een bepaalde regelmaat bouw- en werkvergaderingen gehouden om u als opdrachtgever op de hoogte te houden van de voortgang.

- bijwonen bouw- en/of werkvergaderingen met de uitvoerende partij(en);
- controle en begeleiding productietekeningen;
- kwaliteitsbewaking;
- ad hoc overleg met de uitvoerende partij(en) en oplossingen voor onvoorziene situaties;
- controle afrekening(en) uitvoerende partij(en).

Oplevering

Aan het einde van de realisatie zal de uitvoerende partij het object aan u overdragen. Het is verstandig het moment van overdracht schriftelijk vast te leggen in een proces verbaal van oplevering. In dit proces verbaal van oplevering kunnen eventuele gebreken en / of tekortkomingen worden vastgelegd.

- vooroplevering;
- oplevering samen met opdrachtgever;
- controle afhandeling opleverpunten.

Nazorg

Als u het gebouw in gebruik genomen hebt zullen er altijd nog wat zaken af te stemmen zijn. Wij vinden het normaal om u hierbij behulpzaam te zijn. Ook zult u de zogenaamde revisiemappen ontvangen met de bijgewerkte bouw- en installatietekeningen, de garantiebewijzen van bouwonderdelen en eventuele gebruiksaanwijzingen.


Naast deze activiteiten kunnen wij ook voor u verzorgen:
- Bouwkostenraming;
- Bouwfysica;
- Brandpreventie;
- Constructieadvies;
- Asbestinventarisatie;
- Beheer;
- Keuringen en expertise.